inici > agenda > Requisits COVID de participació a les activitats

Requisits COVID de participació a les activitats

Dissabte 01 . gener 2022

-

Dijous 30 . juny 2022

Es permet la participació en les activitats sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o la tutora o el propi participant si té 16 anys o més, de compliment de les condicions per participar en les activitats.
 • No presentar símptomes compatibles amb la Covid-19i no haver estat declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat:
  a. No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.
  b. No estar exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol incidència vinculada a la Covid-19.

Grups de convivència, organització i ràtio

Grups de convivència i traçabilitat

Els infants s’organitzaran en grups estables de funcionament, denominats “grups de convivència”.
És a dir, mentre duri l’activitat, els infants i adolescents del grup seran els mateixos, sense barrejar-se amb altres infants i adolescents d’altres grups per tal de garantir-ne la traçabilitat en cas de contagi.
Aquesta distribució dels grups es basa en el concepte de “grup bombolla” definit pel Departament de Salut, que fa referència a un grup de persones que es relacionen entre sigenerant un espai de confiança i seguretat.
En els casals d’estiu, el grup de convivència pot ser com a màxim de 24 participants. En les colònies i campaments, el grup de convivència pot ser com a màxim de 30 participants.
En qualsevol cas, pels avantatges organitzatius i pedagògics que suposa, així com per facilitar la traçabilitat i les mesures d’aïllament que calgui prendre, la recomanació general és que el grup de convivència sigui d’entre 10 i 14 participants.
Aquest nombre de participants no comptabilitza els dirigents que hauran de complir les ràtios de la normativa vigents.
S’ha d’evitar la trobada entre diversos grups estables i, en cas que se’n facin, cal garantir la distància mínima de 2 metres entre cada grup.
La incorporació de persones fora del grup estable es limitarà a necessitats pròpies del desenvolupament de les activitats (persones formadores o similars).
No es realitzaran activitats d’exhibició a les famílies.

Transport

Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat. Per això, l’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys.
No es pot menjar ni beure durant el trajecte. S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior amb solució hidroalcohòlica. Es podran utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.
Cal distribuir els infants per grups bombolla i, si és possible, deixar un espai de separació entre els diferents grups.

Pla d’actuació davant d’un possible contagi de Covid-19

En el cas que es detecti un cas sospitós de Covid-19 en una activitat, s’ha aplicar el Pla d’actuació davant d’un possible cas de contagi de Covid-19 establert pel Departament de Salut.

Llistats de comprovació de símptomes

En el cas dels casals d’estiu, la comprovació l’han de fer les famílies i, en el moment d’entrada de l’infant al casal, declarar verbalment que l’han feta. En base a aquesta declaració verbal de la família, es farà l’anotació corresponent a la graella de registre.
En el cas de les colònies, l’equip de dirigents farà diàriament el control de símptomes . Un cop fet, ho anotarà a la “Graella de registre de comprovació de símptomes”.

Mesures de prevenció i seguretat

Pel que fa a les recomanacions generals en matèria de prevenció, el Departament de Salut publica la informació bàsica al web de Canal Salut – Informació per a la ciutadania.

 • Ús de mascareta
  L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys (si no hi ha contraindicacions).
  Totes les persones presents a l’activitat han de portar la mascareta durant l’activitat, i en el moment de l’entrada i la sortida. Per tant, és obligatori l’ús de mascareta amb independència del compliment de la distància física de seguretat.
 • Excepcions a l’ús de mascareta en les activitats
  Quan l’ús estigui contraindicat. Així no estan obligades a fer servir la mascareta les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que se’n pugui veure agreujada al fer-la servir. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que en fan inviable l’ús.
  En els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Distància física i espai de les activitats

Distància física de seguretat

Sempre que els objectius pedagògics i educatius de l’activitat ho permetin, es procurarà mantenir una distància física mínima entre els participants, que serà la que es defineixi a la normativa en cada moment. Així, l’espai on es facin les activitats ha de permetre mantenir aquesta distància física de seguretat. En l’aplicació de la distància física preceptiva, sempre s’haurà de seguir un criteri educatiu i pedagògic fent-lo compatible, tant com es pugui, amb totes les mesures de prevenció del contagi i, en aquest sentit, és especialment rellevant l’ús de mascareta i afavorir al màxim la ventilació. Es promouran especialment les activitats que no facin necessària la proximitat i contacte físic entre els participants. Sempre que sigui possible i les característiques de l’activitat ho permetin, les activitats tindran lloc a l’aire lliure. Si es tracta d’un espai tancat, haurà de tenir obertures (finestres o portes) que comuniquin directament amb l’exterior.

Aforament

L’activitat pot comptar amb tants participants com ho permeti l’espai d’activitats disponible segons la ràtio establerta de m2 per participant (actualment de 2,5 m2) sense comptabilitzar-hi les persones dirigents. El càlcul de m2 per participant s’ha de fer globalment i no sectoritzat per cada grup de convivència de l’activitat.

Entrades i sortides

Les entrades i les sortides es faran de manera esglaonada i evitant les aglomeracions. En aquest sentit, es recomana que cada participant sigui portat i recollit per una sola persona.

Higiene i rentat de mans

Tots els infants i joves participants i l’equip de dirigents faran un rentat adequat de mans amb aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic en les situacions següents:

 • Abans d’accedir a l’espai de l’activitat.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després de l’activitat.
 • Abans i després d’anar al lavabo.
 • Abans i després d’utilitzar material compartit.

Ús de material compartit

S’evitarà l’ús de material compartit entre els participants a les activitats. Sempre que sigui possible, cada participant tindrà el material propi i exclusiu, que s’identificarà amb el nom. Quan la naturalesa de les activitats faci necessari l’ús compartit de determinats materials se seguirà un protocol estricte per higienitzar el material després de cada ús o al final de l’activitat quan no sigui possible fer-ho després de cada ús.

 

AGENDA >

04

ag.

>

31

des.

Curs 2023-2024. Inscripcions obertes

AGENDA >

04

ag.

>

31

des.

Curs 2023-2024. Inscripcions obertes